• Halmstads webbplatser

Framtid Oskarström – utvecklings­program

I utvecklingsprogrammet "Framtid Oskarström" samverkar kommunen med samhällsföreningen, invånarna och näringslivet i Oskarström för att tillsammans utveckla orten på bästa sätt.

Oskarströmsbornas tankar är grunden för framtidsbilden

Utvecklingsprogrammet har arbetats fram genom bland annat dialogmöten med invånare, Oskarströms samhällsförening, förenings- och näringsliv, politiker och tjänstepersoner från Halmstads kommun.

Nedan ser du Oskarströmsbornas syn på hur orten ska utvecklas och på vilket sätt det ska ske i riktning mot en gemensam framtidsbild. För att nå dit genomförs olika enkäten, dialogmöten med mera.

Enkät och dialog våren 2023

Hur kan vi öka trivseln i Oskarström? Frågan ställdes i våras, dels i en enkät till invånarna, dels i flera forum i en dialogdag den 19 april. Frågan kom från kommunens utvecklingsprogram Framtid Oskarström och även från Jämställdhetsmyndighetens projekt ”Delaktighet och deltagande i lokal demokrati Länk till annan webbplats.”, som Halmstads kommun deltar i.

Läs om resultaten från dialogerna den 19 april

Skoleelvernas förslag blev grund för dialogmöte

700 skolelever skrev denna dag förbättringsförslag på post-it-lappar som ställdes ut på Österledsskolan. Deras förslag analyserades därefter av skolans elevråd tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunen. På kvällen fick sedan allmänheten diskutera vidare utifrån elevernas tankar på ett dialogmöte som kommunen, samhällsföreningen i Oskarström och Röda Korset bjöd in till.

Många önskemål om minskad nedskräpning

Efter mötet följs nu resultaten upp. Ett exempel är att såväl vuxna som skolelever vill minska nedskräpningen i Oskarström. För att fånga in ungdomars önskemål har kommunen i september träffat Österledsskolans elevråd, som bland annat fått märka ut på kartor var fler papperskorgar behövs.

Elevrådet föreslog också att soptunnorna ska dekoreras så att de blir fina och inbjudande att använda. Detta genomförs under våren 2024.

Även andra förslag lämnades av elevrådet på temat att minska konsumtionen, exempelvis att arrangera en klädbytardag.

Elevrådets synpunkter tas nu om hand inom kommunens arbetsgrupp Håll Halmstad rent.

De här förbättringarna vill eleverna se

ÖnskemålAntal elever som framförde önskemålet
Snabbmatställe, hamburgare80
Aktivitetsställe35
Fler poliser35
Fler soptunnor25
Hopptorn, rutschkana, trampolin med mera i Furulundsbadet21
Godisaffär18
Café18
Badhus eller badplats18
Restauranger och affärer16
Fler lekplatser16
Lokaler för sporter som exempelvis badminton, basket och fotboll13
Butiken Hemmakväll9
Trafikljus9
Konstgräs vid Esperedsskolan9
Skatepark7
Gym7
Leksaksaffär6
Park4
Nya bås vid konstgräsplanen4

 

Framtidsbild för Oskarström

  • Oskarström är en ort för alla från barn och unga till äldre.
  • Här finns ett attraktivt boende, närhet till Halmstad och en skola där alla barnen har de bästa möjligheter att lyckas väl med sin skolgång.
  • I Oskarström finns det bra mötesplatser över generationsgränserna.
  • Oskarström erbjuder attraktiva jobb och har ett blomstrande näringsliv.
  • Samhället kan erbjuda fina fysiska miljöer. Centrum är i fokus som attraktiv och naturlig mötesplats.
  • Här finns ett rikt fritids- och föreningsliv och god infrastruktur.
  • Hälsan är god och den positiva självbilden stark.
  • I Oskarström sker utvecklingsarbetet genom stor delaktighet och allt det positiva marknadsförs.

Ambitioner och strategier

Ambitionerna och strategierna ska visa riktningen mot framtidsbilden och är därför allmänt hållna.

Bästa uppväxtvillkor

Oskarström är en ort för alla, från barn och unga till äldre. Här finns ett attraktivt boende, närhet till Halmstad och en skola där alla barnen har de bästa möjligheter att lyckas väl med sin skolgång.

Utvecklingsstrategi: Oskarström bästa uppväxtvillkor
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Det finns goda förutsättningar för förskola och skola att möta dagens och morgondagens behov.

Nytänkande lösningar för dagens behov kombinerat med långsiktig planering,
flexibilitet och samutnyttjande av lokaler för att säkra framtidens lokalförsörjning.

Varje barn ska ha förutsättningar för en lyckad skolgång.

Främja samarbeten och nätverk som tillvaratar barn och ungas intressen i frågor som rör skolgång och fritid.

I Oskarström finns engagerade och samverkande vuxna som skapar goda förutsättningar för aktiva och positiva ungdomar i en trygg miljö.

Systematiskt arbete med föräldrastöd för att skapa en stabil grund för ett gott liv och god hälsa hos de unga.


Tätt samarbete med skolornas personal och föräldraföreningarna är
en förutsättning.

I Oskarström finns goda möjligheter för barn och unga till en aktiv fritid samt att delta i samhällsutvecklingen.

Utveckla pedagogiska läromiljöer både inomhus och utomhus som barn och unga kan nyttja även för en aktiv fritid.


Föreningslivet samarbetar och engagerar även andra aktörer för att erbjuda barn och unga stimulerande fritidsaktiviteter.

Näringsliv och arbetsmarknad

I Oskarström finns det bra mötesplatser över generationsgränserna. Oskarström erbjuder attraktiva jobb och har ett blomstrande näringsliv.

Utvecklingsstrategi: näringsliv och arbetsmarknad i Oskarström

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Näringslivet i Oskarström kännetecknas av små och medelstora företag med hög kompetens som rekryterar arbetskraft från hela regionen.


Företagandet kännetecknas av god samverkan och expansion.

Utveckla en plattform för företagsfrågor för att kartlägga, stärka och förfina befintligt utbud i Oskarström utifrån behov.


Arbeta aktivt med att utveckla företagsnätverk och marknadsföra kommunens företagsfrämjande insatser.


Utveckla förutsättningar för tillverknings -och mekaniska industrier samt andra verksamheter som har goda förutsättningar i orten.

Nyföretagande och nyetableringar främjas.

Det finns mycket positiva förutsättningar för företagsetableringar.


Framgångsrika företag i Oskarström behöver synliggöras genom marknadsföring för att locka andra.


Stimulera nya verksamhetsområden, till exempel naturturism och kultur.


Utveckla mer verksamhetsmark i attraktiva lägen.


Utveckla möjligheter för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

Näringslivsfrågorna är närvarande i samhällsplaneringen och alla
utvecklingsfrågor som rör Oskarström som ort.

Fördjupa samverkan mellan företagare och kommunen genom bred dialog kring näringslivsfrågor på både politisk och tjänstemannanivå i kommunen.

Boende, kommunikationer och centrum

Samhället kan erbjuda fina fysiska miljöer. Centrum är i fokus som attraktiv och naturlig mötesplats. Här finns ett rikt fritids- och föreningsliv och god infrastruktur.

Utvecklingsstrategi: boende, kommunikationer och centrum i Oskarström
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Oskarström är en attraktiv bostadsort med goda kommunikationer och positiv
inflyttning.

Kontinuerlig beredskap för att utveckla olika boendeformer med olika upplåtelseformer och möjlighet till kvarboende.


För att ge ett positivt intryck när man möter Oskarström behöver infarterna lyftas fram på ett bättre sätt.


Arbeta för förbättrade kommunikationer
med kollektivtrafik framförallt till och från Halmstad.

Orten har ett koncentrerat, komplett och levande centrum som en mötesplats för alla i hjärtat av orten.

Centrum i Oskarström behöver förstärkas och göras mer attraktivt genom förtätning av bostäder och
verksamheter.


Fler mötesplatser i centrum behöver utvecklas både inomhus och utomhus, med särskilt fokus på unga.

Nissan nyttjas som den tillgång den är för ortens identitet och attraktivitet.

Natur- och kulturvärden tas tillvara och attraktiva mötesplatser för bland annat kultur och friluftsliv utvecklas.


Aktiviteter som främjar goda livsmiljöer för laxen och andra djurarter som lever i vattnet genomförs.

Föreningslivet utvecklas och förnyas.

Föreningslivet samarbetar och förstärker varandras verksamheter för att erbjuda invånarna ett brett utbud av aktiviteter och fritidssysselsättning.

I Oskarström är det enkelt att mötas över generationsgränserna.

I Oskarström finns det olika slags mötesplatser både inomhus och utomhus som är tillgängliga för alla.

Identitet och delaktighet

Hälsan är god och den positiva självbilden stark. I Oskarström sker utvecklingsarbetet genom stor delaktighet och allt det positiva marknadsförs.

Utvecklingsstrategi: identitet och delaktighet i Oskarström
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Invånarna upplever positiva sociala effekter som ökad känsla av samhörighet, trygghet och lokal identitet som sammantaget utvecklar attraktiviteten på orten.

Invånarna har möjlighet att på olika sätt ge sin version av hur det är att bo och verka i Oskarström. Via marknadsföring och olika aktiviteter leder ambassadörsskapet till ökad attraktivitet.


Utvecklingsarbetet bygger på förtroendefulla relationer och sker i dialog med de boende.

I Oskarström finns en positiv gemensam självbild och stolthet över samhället bland de boende. Samhället har hög attraktivitet och status vilket bidrar till ökad inflyttning.

Ta tillvara på den kompetens, yrkesmässig och annan som finns i orten, med extra fokus på de unga, och på vad var och en kan bidra med för att skapa sammanhållning och identitet.


Samarbetet mellan invånarna, övriga civilsamhället, berörda aktörer och myndigheter utvecklas bland annat
genom trygghetsfrämjande insatser på lokal nivå.

Alla invånare har möjlighet att engagera sig i samhällets utveckling och vara en del i demokratiprocessen

Genom att stötta både den enskilda individen och föreningslivet utvecklas en källa till utveckling, lärande och handlingskraft som ökar
livskvalitet för alla som bor i Oskarström.

Har du en idé?

Skicka in den till kommunen! Skriv eller nämn att den ska till "utvecklingsprogrammet Framtid Oskarström".

Referensgruppen för Framtid Oskarström

Referensgruppen består av politiker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott med ordförande Anna Fallkvist och av företrädare för Oskarströms samhällsförening Länk till annan webbplats..

Framtid Oskarström – full version

Utvecklingsprogrammet "Framtid Oskarström" är antaget av kommunstyrelsen den 3 september 2019. Texten här på webben är en tillgänglighetsanpassad, uppdaterad och något förkortad version av dokumentet. Kontakta kommunen om du vill få dokumentet mejlat till dig.