• Halmstads webbplatser

Framtid Getinge – utvecklings­program

I utvecklingsprogrammet "Framtid Getinge" samverkar kommunen med samhällsföreningen, invånarna och näringslivet i Getinge för att tillsammans utveckla orten på bästa sätt.

Getingebornas tankar är grunden för framtidsbilden

Det här är Getingebornas syn på hur orten ska utvecklas och på vilket sätt det ska ske i riktning mot en gemensam framtidsbild. Utvecklingsprogrammet har arbetats fram genom bland annat dialogmöten med invånare, Getinge samhällsförening, förenings- och näringsliv, politiker och tjänstemän.

Framtidsbild Getinge

  • Getinge är en väl utvecklad ort för människor i alla åldrar. Samhället har god infrastruktur, stor tillgång till service och närhet till städer, natur och hav.
  • Getinges attraktiva levande centrum fungerar som en naturlig mötesplats för ortens invånare. Med Suseån som resurs i centrum har en mötesplats växt fram som når bortom generationsgränserna.
  • Den positiva självbild som Getingeborna delar får andra människor att flytta hit.
  • Här finns rätt förutsättningar för företagsetablering. Nya företag i kombination med befintlig verksamhet gör att Getinge kan erbjuda attraktiva jobb.
  • Den nya tågstationen, som är en växande pendlingsnod i Halmstads kommun, förenklar transporterna till och från Getinge.
  • I Getinge arbetar alla föreningar aktivt för att skapa meningsfull fritid åt Getingeborna.
  • Genom ortens föreningar har invånarna möjlighet att engagera sig i samhällets utveckling.

Ambitioner och strategier

Ambitionerna och strategierna ska visa riktningen mot framtidsbilden och är därför allmänt hållna.

Läge, natur och identitet

Getinge är en väl utvecklad ort för människor i alla åldrar. Samhället har god infrastruktur, stor tillgång till service och närhet till städer, natur och hav.

Utvecklingsstrategi läge, natur och identitet i Getinge
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Getinges boendeattraktivitet stärks.

Genom delaktighet, samverkan och uthålligt arbete utvecklar vi en inkluderande ort där människor vill leva, bo, verka och utvecklas.

Inflyttningen till Getinge ökar. Det finns en positiv bild av Getinge som lockar nyinflyttade och företag till orten.

Tillsammans lyfter vi fram och synliggör allt positivt med Getinge.


Samhällelig service utvecklas i takt med att orten växer.


Vi arbetar aktivt för att stärka varumärket Getinge inom och utanför kommunens gränser.

Getinge utnyttjar sitt strategiska läge – bästa läget!

Vi tänker i större geografiska sammanhang i samhällsplaneringen
och utnyttjar läget mellan Falkenberg och Halmstad med god tillgång till kollektivtrafik och motorväg.


Det geografiska läget gör det till en attraktiv ort att pendla till och från.

Det finns goda möjligheter till rekreation och naturupplevelser.

Det finns bra förbindelser och kopplingar till havet samt välskötta rekreationsområden i och i närheten av samhället.

Centrum, boende och mötesplatser

Getinges attraktiva levande centrum fungerar som en naturlig mötesplats för ortens invånare. Med Suseån som resurs i centrum har en mötesplats växt fram som når bortom generationsgränserna. Den positiva självbild som Getingeborna delar får andra människor att flytta hit.

Utvecklingsstrategi centrum, boende och mötesplatser i Getinge

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Getinge är en attraktiv bostadsort med varierade bostadsmöjligheter för människors olika behov.

Vi planerar samhället utifrån livscykeln, hur allt hänger ihop från förskola till äldreboende. Vi utvecklar fler boendeformer som tillgodoser hela flyttkedjans behov från första bostaden till kvarboendemöjligheter för äldre. Genom att ha kontinuerlig plan- och markberedskap för olika boendeformer med varierade upplåtelseformer samt verksamhetsmark kan orten växa.

Det är lätt för invånarna att mötas över alla gränser.

Det finns inkluderande och tillgänglighetsanpassade mötesplatser både inom- och utomhus.

Getinge har ett attraktivt centrum.

Vi utvecklar ett tydligt centrum med både offentlig och kommersiell service som binder ihop orten och är en inkluderande mötesplats i sig.

Näringsliv, arbete och infrastruktur

Här finns rätt förutsättningar för företagsetablering. Nya företag i kombination med befintlig verksamhet gör att Getinge kan erbjuda attraktiva jobb. Den nya tågstationen, som är en växande pendlingsnod i Halmstads kommun, förenklar transporterna till och från Getinge.

Utvecklingsstrategi näringliv, arbete och infrastruktur i Getinge
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Getinge har ett gott företagarklimat där det finns goda förutsättningar att etablera, driva och låta företag expandera. I Halmstadsregionen ska Getinge vara förstahandsvalet

Getinge samarbetar företagarna med varandra och med de offentliga verksamheterna för att kunna erbjuda attraktiva jobb.


Det finns ett utvecklat företagarnätverk som driver ortsgemensamma utvecklingsfrågor.


Närheten till motorvägen och ett framtida tågstopp underlättar för företagsetableringar.

Det finns attraktiva arbetstillfällen på orten.

Vi utvecklar lokala arbetsplatser vilket bland annat förbättrar möjligheten att rekrytera deltidsbrandmän.


Skolan och näringslivet har ett gott samarbete kring frågor som rör högre utbildning, arbetsliv och näringslivets kompetensbehov framöver.

Det är enkelt och tryggt att förflytta sig på ett miljövänligt sätt inom orten.

I Getinge är det en enkelt förflytta sig till fots, cykel, med kollektivtrafik och bil, i nämnd ordning. Gång- och cykelnätet är väl utbyggt och underhållet och kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bil.

Skola, sport och fritid

I Getinge arbetar alla föreningar aktivt för att skapa meningsfull fritid åt Getingeborna. Genom ortens föreningar har invånare möjlighet att engagera sig i samhällets utveckling.

Utvecklingsstrategi skola, sport och fritid i Getinge
Det här vill vi uppnåSå här tänker vi göra

Getinge har ett växande kulturutbud som skapar engagemang, kreativitet och sammanhållning på orten.

Vi använder Cultural Planning som en
metod för att hitta ortens kreativitet. Biblioteket i Getinge är en viktig aktör
och samverkare för att skapa mötesplatser och ett rikt kulturliv

Getinge är berikat med många olika slags kulturella inslag.

Getinges centrum, Suseån och andra
promenadstråk är exempel på mötesplatser som vi berikar med kulturella inslag genom konst och aktiviteter.

Alla barn och unga upplever att de har en god livskvalitet.

Utifrån en helhetssyn där vi stärker sambanden mellan skolresultat, idrott,
hälsa och meningsfull fritid möjliggör vi god livskvalitet.

Här finns förutsättningar för varje barn att ha en god skolgång.

I Getinge har barn och unga goda möjligheter att lyckas väl i skolan och gå vidare till fortsatta studier efter grundskolan.

I Getinge finns goda möjligheter till en aktiv fritid samt att delta i
samhällsutvecklingen.

I Getinge arbetar alla föreningar aktivt
för att skapa meningsfull fritid åt Getingeborna.

 

Alla invånare har möjlighet att engagera sig i samhällets utveckling och alla har möjlighet att ta del av demokratiprocessen som leder till utveckling och lärande, handlingskraft
och livskvalitet.

Förskola och skola har goda förutsättningar att möta dagens och morgondagens behov.

Långsiktig planering, flexibilitet och
samutnyttjande av lokaler är nyckelord för framtidens
lokalförsörjning.

Har du en idé?

Skicka in den till kommunen! Skriv eller nämn att den ska till "utvecklingsprogrammet Framtid Getinge".

Referensgrupp för Framtid Getinge

Referensgruppen består av politiker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott med ordförande Anna Fallkvist, samt företrädare för Getinge samhällsförening Länk till annan webbplats..

Framtid Getinge – full version

Utvecklingsprogrammet "Framtid Getinge – bästa läget" är antagen av kommunstyrelsen den 3 september 2019. Texten här på webben är en tillgänglighetsanpassad, uppdaterad och något förkortad version av dokumentet. Kontakta kommunen om du vill få dokumentet mejlat till dig