Aktuell översiktsplan – Framtidsplan 2030

En ny översiktsplan för Halmstads kommun har antagits, men ännu inte vunnit laga kraft. Fram tills dess gäller den nuvarande översiktsplanen, Framtidsplan 2030. Den antogs av kommunfullmäktige den 17 april 2014. 

Framtidsplanen är uppbyggd i fyra delar:

Del A– Strategiska planeringsinriktningar

I denna del beskrivs på ett strategiskt och övergripande plan hur Halmstads kommun i framtiden ska utvecklas och vilka värden som ska bevaras. Under varje delkapitel sammanfattas beskrivningen i ett antal planeringsinriktningar i punktform. Planeringsinriktningarna ska vara vägledande vid planering av mark, vatten och den byggda miljön.

Del B – användning av mark- och vattenområden

I del B omsätts de strategiska planeringsinriktningarna från del A till preciserad mark- och vattenanvändning. Del B består av geografiska beskrivningar av utveckling och bevarande i:

  • Stråken och orterna
  • Staden
  • Havet, kusten och stränderna
  • Slättlandskapet med åarna
  • Skogslandskapet

Del C– riksintressen och mellankommunala intressen

I del C beskrivs hur kommunen tillgodoser de riksintressen som gäller i Halmstads kommun. I denna del redovisas även mellankommunala intressen och på vilket sätt de hanteras i översiktsplanen.

Del D – konsekvensbedömning med miljökonsekvensbeskrivning

I del D görs en samlad bedömning av konsekvenserna enligt kraven i både plan- och bygglagen och miljöbalken. Därför redovisas både miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser av föreslagen användning av mark och vatten. Översiktsplanen jämförs även med ett nollalternativ och ett alternativt utvecklingsalternativ. Avslutningsvis redovisas betydande miljöpåverkan.

Ladda ner Framtidsplan 2030

Framtidsplan 2030 finns också i tryckt format på biblioteken och i Rådhusets reception.