Tomt- och småhuskö

Vill du köpa tomt i kommunen är du välkommen att ställa dig i tomtkön. Vi har en gemensam kö för kommunala tomter i alla orter. Det är endast privatpersoner som kan stå i tomtkön.

Hur gör jag?

För att få köpa en tomt behöver du registrera dig i kommunens tomtkö och betala köavgift. Du kan anmäla ditt intresse via vår e-tjänst.

Anmäl dig till tomt- och småhuskön

Anmäl dig till tomt- och småhuskön

Vad kostar det att stå i tomtkön?

Anmälningsavgiften är 600 kronor per kalenderår, från och med 1 januari 2022. Registreringen gäller anmälningsåret. Inbetald avgift återbetalas inte.

Hur behåller jag min köplats?

Om du som sökande vill behålla din köplats måste du varje år betala en köavgift, som du får på faktura. Om du inte betalar fakturan i tid förlorar du din plats i tomtkön. Observera att ingen påminnelse skickas ut.

Se min köplats i tomtkön

Vem får ställa sig i kö?

 • Privatperson över 18 år som söker tomt för permanent boende och för eget bruk.
 • Du ska vara en fysisk person (inte företag eller företrädare för byggintressent).
 • Äkta makar eller personer som sammanbor får göra endast en (gemensam) ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då samboförhållandet upphör, avgör parterna själva vem av dem som eventuellt ska behålla köplatsen.
 • Ansökan och placering i kön är personlig och kan inte överlåtas till annan person än äkta make, maka eller sambo.
 • Sökande som köpt småhustomt via tomtkön har rätt att ställa sig direkt i tomtkön på nytt, men får inte köpa tomt förrän efter fem år efter tidpunkten för tecknat köpebrev.

Håll person- och kontaktuppgifter uppdaterade

Tänk på att du ansvarar för att hålla dina person- och kontaktuppgifter uppdaterade. Det gör du genom att kontakta kommunen. Kommunen får inte uppgifter om adressändringar på något annat sätt. Du förlorar din köplats om vi kontaterar att du medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller inte meddelat adressändring så att vår post till dig kommer i retur.

Erbjudande om ledig tomt

När det släpps tomter skickas erbjudande till alla som står i tomtkön. Fördelningen sker därefter enligt tomtköns turordning. När du har fått en tomt som du säger ja till så försvinner din plats i kön.

När du tackat ja till en tomt förbinder du dig att köpa.

Kommunen äger rätt att neka tilldelning av tomt om det av omständigheterna i det enskilda fallet skulle framgå att tilldelning strider mot grundtankarna för kommunens tomtkö samt om det kommer till kommunens kännedom att det strider mot tomtköreglerna.

Du får inte ge bort eller sälja vidare tomten

Tomten säljs med överlåtelseförbud. Tanken är att du som köpare själv ska bygga och bo permanent på tilldelad tomt. Överlåtelseförbudet gäller även inom familjen och innebär att du inte får sälja eller ge bort tomten inom två år från köpebrevets undertecknande. Undantag ges för särkskilda skäl såsom dödsfall.

Vid försäljning i strid mot detta förbud äger kommunen rätten att utfärda ett vite enligt köpekontrakt upprättat mellan kommunen och köparen.

Vad kostar det att köpa och bygga på en tomt?

Priset för tomter varierar beroende på alltifrån läge till storlek.

Utöver själva tomtpriset tillkommer ytterligare kostnader för att kunna bygga på din tomt. Här följer ett urval av dessa:

 • Kostnad för nybyggnadskarta: Innan bygglovs söks krävs beställning av en nybyggnadskarta, priset är cirka 7 300 kronor.
 • Kostnad för lägeskontroll: I bygglovet tar man betalt för lägeskontrollen som görs när bygget är klart. Priset för lägeskontrollen är cirka 1 100 kronor.
 • Kostnad för utstakning: Om du bygger ett bostadshus med fyra hörn kostar utstakningen cirka 8 500 kronor plus moms. Bygger du även ett garage/en carpot/ett förråd på tomten kostar utstakningen ytterligare cirka 3 000 kr plus moms. Utstakningen för ett bostadshus med garage kostar alltså sammanlagt cirka 11 500 kr plus moms.

Val av hustillverkare

När du köper en tomt via kommunens tomt- och småhuskö får du välja vilken hustillverkare du vill.

Detta händer när du har tackat ja till en tomt

 1. Kommunen skickar ut köpekontrakt för signatur och en separat faktura (30 dagar) på handpenningen som är 10 % av tomtpriset.
 2. När fakturan är betald går du som kund vidare med att söka nybyggnadskarta, bestämmer dig för husleverantör och söker bygglov. Du svarar själv för hela bygglovsprocessen, myndighetstillstånd och så vidare för att möjliggöra byggnation och därmed även köpet.
 3. När du har fått bygglov med startbesked och tillträdesdagen har kommit är det dags för byggstart.
 4. När plattan är gjuten och grunden klar skickar du bilder på detta till oss. Därefter skickar vi ut köpebrev och slutfaktura.
 5. När slutfakturan är betald och köpebrevet signerat söker du lagfart hos Lantmäteriet. Länk till annan webbplats.

Om du ångrar dig efter att ha tackat ja till en tomt

Om du ångrar dig och inte vill köpa den tomt som du har tackat ja till behåller du din plats i kommunens tomtkö, men du kan inte välja en ny tomt på samma område. Har du hunnit betala handpenningen kommer endast 75 % av den att återbetalas.

Du kan ångra dig och tacka nej två gånger, sedan blir du avregistrerad från tomtkön.

Skulle en tomt bli ledig igen kommer denna att hamna i listan över lediga tomter. Kunder som står på tur att välja kommer då att ha möjlighet att välja denna tomt. Halmstads kommun kommer inte att gå igenom listan på nytt för att se om någon vill byta tomt.

Karta över lediga tomter