Markanvisning: Fyllinge IV Kvadranten etapp 2

I Fyllinge IV kvadranten eftersträvar Halmstads kommun en blandad bebyggelse med bostäder i form av bostads- och äganderätter. Kommunen anordnade en markanvisning för att få in ett brett urval av tävlingsbidrag med innovativa lösningar för området som kan harmoniera med befintlig bebyggelse.

Första etappen i området är under uppförande och kommer att innehålla en blandning av flerbostadshus, rad- och parhus samt friliggande villor.

Markanvisningstävlingen är nu avslutad

Markanvisningen för Fyllinge pågick 15 oktober till 15 december 2021. Det är totalt tio kvarter som marktilldelas. Dessa områden slogs ihop i tävlingen och utgör fem olika tilldelningsområden. De företag som kommunen kommer att teckna markanvisningavtal med är:

  • Delområdesnummer 1: Skeppsviken Bygg & Fastighet AB
  • Delområdesnummer 2: Skeppsviken Bygg & Fastighet AB
  • Delområdesnummer 3: FB Bostad AB
  • Delområdesnummer 4: Riksbyggen ekonomisk förening
  • Delområdesnummer 5: Lernacken Fastigheter AB

Visualiseringar

Här kan du se visualiseringar av företagens förslag. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Två lägenhetshus på varsin sida om en gata. De har tre våningar plus en takvåning under sluttande tak.

Område 1. Bild: Kaminsky Arkitektur.

Ett lägenhetshus med tre våningar plus en takvåning med sluttande tak.

Område 2. Bild: Kaminsky Arkitektur.

Ett kedjehus med tre bostäder. Det är två våningar plus en mindre takvåning med uteplats på taket.

Område 3. Bild: Krook & Tjäder.

Tre hus med sluttande tak. Det i mitten är ett radhus. De andra två syns bara delvis. Husen har två våningar och en takvåning med takfönster.

Område 4. Bild: Tengbom.

Fyra hus med sluttande tak, runt en gräsyta med träd. De har två våningar plus en takvåning. Varje hus har en mindre uteplats.

Område 5. Bild: Link Arkitektur.

Övrig information och dokument

Justering av fastighetsgränser rörande parkeringsytor

Tyvärr har det letat sig in två fel när fastighetsbildningen gjordes. Detta rör några av de i detaljplanen markerade parkeringsytorna som delas av flera fastigheter.

  • Fastighetsgränsen mellan tilldelningsområde 1 och 3 har behövts justeras med några meter så att det blir dubbelrader för Nattvarden 2.
  • Fastighetsgränsen mellan tilldelningsområde 1 och 5 har också justerats då parkeringen hade infart där det finns ett infartsförbud.

De nya kartorna finns under rubriken "Dokument" nedan.

Dokument

Frågor och svar

Finns det kollektivtrafik i området?

Ja, det finns det.

Ni lyfter hållbart resande som en parameter, men även val av exempelvis stomme, fasader, energiprestanda har ju stor betydelse för byggnadens klimatpåverkan. Hur kommer bebyggelsens klimatpåverkan beaktas och utvärderas?

Vi kommer inte koppla byggnadernas klimatpåverkan till punkten "Hållbart resande". Dock kommer vi göra en samlad bedömning rörande bland annat hållbara material under bedömningskriteriet "Arkitektonisk gestaltning".

Vad innebär "byggplikt inom viss tid"?

Förutsättningarna för att få förvärva mark innebär alltid att den planerade byggnationen ska vara igångsatt genom påbörjad grundläggning. När byggnationen har påbörjats och övriga villkor enligt markanvisningsavtalet är uppfyllda, fullbordas förvärvet och köpeavtal/köpebrev upprättas.

En markanvisning är i normalfallet tidsbegränsad. I markanvisningsavtal för bostäder ingår en tidsbegränsning i form av ett sista datum för inkommen bygglovsansökan, dels ett sista datum för när bygglovsansökan ska resulterat i ett godkänt bygglov samt dels ett sista datum när påbörjad byggnation ska ha skett.

För att få köpa avsedd mark i ett markanvisningsavtal för bostäder krävs i normalfallet att minst hälften av antalet grundgjutningar är genomförda.

Detta menar Halmstads kommun med byggnadsplikt. Sedan kan tiderna för de olika delmomenten variera beroende på projekt.

Reglerar e-talet (e145 till exempel) endast egenskapsområdet som omfattas? Det vill säga är det då tillåtet att bygga 45 % av ytan inom byggrätten enbart, trots att fastigheten också omfattar ej byggbar yta reglerad för parkering?

E-talet är största BYA i procent av fastighetsarean, dock exklusive område reglerat med egenskap "parkering" om detta ingår i fastigheten. Beräkningen av högsta tillåtna BYA skall alltså göras mot bakgrund av varje fastighets egenskapsområde.

Får komplementbyggnader byggas utöver de på plankartan angivna e-talen?

Det är planbestämmelserna som gäller, och där är det största byggnadsarea i procent av fastighetsarean.

Räknas en utvändig öppen trappa som BYA-yta?

Det är generella mätregler som gäller för detta.

Är det obligatoriskt att ansluta sig till fjärrvärmesystemet eller är det okej att använda sig av annat värmesystem som frånluftsvärmepump?

Vi ser gärna att man ansluter sig till fjärrvärme, men det kommer inte att vara något tvång.

Tillkommer plankostnad och exploateringsbidag (gatubyggnadsavgift), eller ingår detta i markpriset?

Detta ingår i markpriset.

Är det tillåtet med tvåbostadshus eller parhus för de ytor där det enbart är friliggande hus?

Vi bedömer friliggande parhus (ej sammanbyggda med annan byggnad med garage, carport eller dylikt) som friliggande hus enligt planbestämmelserna.

Vi bygger gärna flerbostadshus i två våningar och undrar över hur det passar in i området.

Planbestämmelserna styr lägsta antal våningar. Se närmare beskrivning under rubriken "Placering" på plankartan.

Är det okej att bygga alla enheter som bostadsrätter eller måste de friliggande parhusen upplåtas som äganderätter?

Det är tillåtet att uppföra alla enheter som bostadsrätter om man vill det. Dock ska det tydligt framgå i det bidrag du lämnar in.

Om jag har en tomt för friliggande hus på cirka 1 000 kvm med beteckningen d1-500, är det då tillåtet att föreslå 2x2 stycken parhus där två friliggande parhus delar på en tomt á 500 kvm?

Det finns ingen reglering i detaljplanen om antal huvudbyggnader per fastighet, så då är det tillåtet med flera huvudbyggnader. Viktigt är då att det finns tillräcklig yta även för komplementbyggnader, biluppställningar, utevistelse, etc för alla bostäder inom fastigheten.

Går det bra att redovisa fasader och sektioner i skala 1:200 istället för 1:100, för att få plats med även omgivande yta?

Ja, det är detaljeringsgraden vi vill åt så anser ni att det fungerar bra i 1:200 – kör på det.

I dokumentet med vårt tävlingsförslag, ska även information om företaget rymmas på de fyra sidorna?

Ja, det är totalt max 4 sidor som gäller med text så kontaktuppgifter, referenser med mera ska inrymmas på dessa sidor.

Behöver bolaget som ska köpa marken redan nu vara definierat, eller räcker det att det ligger inom samma koncern?

Det bolag som lämnar in markanvisningen ska vara samma bolag som kommunen sedan tecknar markanvisningsavtal med. Sedan brukar kommunen tillåta att ett annat bolag kan överta avtalet, förutsatt att det är ett helägt dotterbolag och att det godkänns av kommunen.

Finns det en DWG-plan med prickmark?

Nej, tyvärr finns den prickade marken endast i pdf-filen.

Finns illustrationsplanen som dwg?

Nej, tyvärr inte.

Är det möjligt att få en .dwg med ett större utsnitt och information från plankartan?

Ja, vi har nu uppdaterat den tidigare kartan i dwg under rubriken "Dokument".

Dwg-ritningen har ingen info från detaljplanen i kartan. Finns det någon fil med både etappindelningarna och detaljplanen i samma ritning?

Nej det finns tyvärr inte att tillgå.