Söka planbesked

Du kan begära ett planbesked om du planerar att bygga något eller göra en annan åtgärd som innebär att en detaljplan måste antas, ändras eller upphävas. Det gäller också om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.

Du kan ansöka om planbesked

Ansök om planbesked

Du får svar inom fyra månader från det att en fullständig ansökan lämnats in. Beslut om planbesked tas av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Om ett planarbete påbörjas ges en ungefärlig tidpunkt i planbesked om när beslut kan ges om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan

Sökande står för kostnaden

Om det ska tas fram en ny detaljplan eller nya områdesbestämmelser är det i första hand den som ansökt om planläggning som står för alla kostnader i samband med planläggningen. Kostnaden för kommunens arbete tas ut som tidsersättning. När det beslutas om ett positivt planbesked tecknas ett plankostnadsavtal mellan den som sökt planbesked och kommunen. I avtalet specificeras betalningsvillkoren och parternas olika åtaganden.

Avgift för planbesked 2021

Halmstads kommun tar ut en avgift i samband med planbesked. Taxan för 2021 är fastställd av kommunfullmäktige och grundar sig på det prisbasbelopp som regeringen fastställt för i år.

Avgiften är densamma oavsett om du får ett positivt eller negativt planbesked.

Enkel åtgärd

Avgiften för enkel åtgärd är 9 520 kronor (0,2 prisbasbelopp) Till enkel åtgärd räknas projekt som uppfyller samtliga dessa kriterier:

  • Mindre projekt som är av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt med en markareal om högst 2 000 kvadratmeter eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande

Medelstor åtgärd

Avgift för medelstor åtgärd 14 280 kronor (0,3 prisbasbelopp)

  • En medelstor åtgärd är antingen en åtgärd som inte uppfyller alla kriterier för en enkel åtgärd eller inte uppfyller någon av kriterierna för en stor åtgärd.

Stor åtgärd

Avgiften för en stor åtgärd är 19 040 kronor (0,4 prisbasbelopp) För att räknas som stor åtgärd ska projektet uppfylla något av följande kriterier:

  • Projekt som är av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 kvadratmeter bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markareal eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.