Så kan du påverka planer

Alla planer har samrådstillfällen då du som är berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. Genom att vara med och tycka till när planer är på samråd så kan du påverka ditt närområde.

Så kan du påverka vid översiktsplanering

Översiktsplaneprocessen har två dialogtillfällen där allmänheten och berörda får lämna in skriftliga synpunkter på översiktsplaneförslaget. Det kallas för samråd och granskning och pågår under minst två månader.

Oftast ordnas under samråd och granskning också möten där kommunens ansvariga politiker och tjänstepersoner informerar och diskuterar förslaget tillsammans med allmänhet och berörda intressenter.

Översiktsplanen kan överklagas från den dag beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla i rådhuset. Planen kan överklagas om det finns brister i handläggningen. Får den som överklagar rätt i högre instans, kan ett eller flera skeden i översiktsplaneprocessen komma att göras om. Överklaganden prövas av förvaltningsrätten, kammarrätten och sista instans Högsta förvaltningsdomstolen, så kallad laglighetsprövning.

Så kan du påverka vid detaljplanering

Sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget kan lämna synpunkter skriftligt under samrådstiden som är två till tre veckor. Intresserade informeras i större projekt vid ett samrådsmöte eller öppet hus.

Vid standardförfarande och utökat förfarande ställs det slutliga planförslaget ut för granskning under minst två eller tre veckor. Större detaljplaner som kan ha ett stort allmänt intresse annonseras i Hallandsposten. Sakägare och remissinstanser underrättas via brev. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt under granskningstiden.

När en plan har antagits informerar kommunen de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under eventuellt program, samråd eller granskning. Dessa har nu möjlighet att överklaga detaljplanen. Detta ska göras inom tre veckor efter det att kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges beslut har publicerats på kommunens anslagstavla.

Om detaljplanen blir överklagad skickar kommunen överklagandet till mark- och miljödomstolen, som prövar ärendet. Mark- och miljödomstolens beslut kan sedan överklagas till mark- och miljööverdomstolen om de klagande har sökt prövningstillstånd.