Friluftsliv, camping och tillfällig vistelse för Gullbrannagården – Gullbranna 2:4 och 6:1

Halmstad kommun arbetar nu att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra utökning av befintliga konferensverksamheten Gullbrannagården med camping. I planen ingår också en ny infart från väg 542.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

 1. Uppdrag
 2. Samråd
 3. Granskning
 4. Antagande och eventuellt överklagande
 5. Laga kraft

Aktuell information

 • Planen var på samråd 20 september–15 oktober 2021.
 • Efter att detaljplanen har kommit tillbaka från samråd kvarstår huvuddragen i planförslaget.
 • Granskning pågick 23 mars – 20 april.
Illustrationskarta som visar

Så här kan planområdet se ut efter genomförandet av projektet. På kartan ser du var campingstugor får byggas och även den maximala exploateringen. Även den nya infarten, dagvattenhanteringen (damm) och planteringen vid fastighetsgränsen är med.

Planuppdraget i korthet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av befintlig konferensverksamhet ”Gullbrannagården” i Gullbranna med camping samt att säkerställa del av befintlig camping med detaljplan samt utökas med en ny infart från väg 542.

Målet med detaljplanen är även att det sker en ökning av antalet campingplatser vilket bidrar till att Halmstads kommun stärks som turistdestination.

Det aktuella området ligger ca 10 kilometer söder om Halmstad centrum utmed E6. Planområdet omfattar totalt ca 9,5 hektar och utgörs av jordbruksmark samt mark redan ianspråktagen för camping. Hela planområdet är planlagd för camping, i den östra delen är även användningen tillfällig vistelse tillåten för byggnation av campingstugor samt delvis villavagnar.

 • Campingområdet med sina stugor ska anpassas till karaktären på landsbygden och smälta in i jordbrukslandskapet och den befintliga bebyggelsen. Bebyggelsen i detaljplanen har reglerats med utformningsbestämmelser för takvinkel, takmaterial och fasadfärg. Även den maximala byggnadshöjden och nockhöjden regleras.
 • För att campingplatsen kan smälta in bättre och få en mjukare och mer traditionell övergång mellan jordbruksmark och kvartersmark ska plantering ske utmed fastighetsgränser.
 • Befintlig allé ska skyddas.
 • En damm för dagvattenhanteringen ska utföras centralt inom planområdet.