Förskole­verksamhet i Trönninge – Trönninge 11:132

På fastigheten i Trönninge bedrivs i dag förskola. Detaljplanen medger endast bostadsändamål och prövas nu för förskoleverksamhet.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

  • Efter att detaljplanen kommit tillbaka från samråd kvarstår förslaget i stora drag.
  • Granskning pågick 29 mars –19 april 2022.
  • Antagande beräknas kunna ske senast andra kvartalet 2022.

Planuppdraget i korthet

Syftet med planändringen är att möjliggöra för fortsatt förskoleverksamhet på fastigheten Trönninge 11:132, Vitsippevägen 3. Sökande har bedrivit förskoleverksamhet på den aktuella fastigheten sedan 1989. Eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan där fastigheten är avsedd för bostadsändamål behöver därför planen kompletteras med användningsbestämmelsen ”S” för skola.


Handlingar

Karta