Bostäder i Trönninge – Trönninge 11:122 med flera

De aktuella fastigheterna i Trönninge är i dag planlagd för industriverksamheter. Planuppdraget innebär att pröva området för bostäder och att säkerställa den befintliga gång- och cykelvägen.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Planuppdraget i korthet

Fastigheterna Trönninge 11:122–11:126 är i dag i privat ägo och planlagda för mindre industriverksamheter. För att kunna bygga bostäder på platsen måste detaljplanen ändras. Planuppdraget innebär att pröva området för bostadsändamål och viss centrumverksamhet som till exempel butiker och service.

Detaljplanen ska också säkerställa allmän gång- och cykelväg som löper igenom planområdet. Gång- och cykelvägen ska bindas ihop med det befintliga cykelnät och koppla ihop Trönninge centrum och offentlig service med kommande bostadsområde i söder.

Den befintliga allmänna platsmarken på Bagarevägen, som i dag är planlagd för vägmark, prövas för bostadsändamål.