Omvandling av Marbäcks bruk till bostäder – Marbäck 2:15 och 2:39

På gamla Marbäcks bruk vill en sökande bygga mellan 75 och 80 bostäder. Området saknar i dag detaljplan.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 17 mars 2020.

Samråd beräknas kunna ske andra kvartalet 2021.

Antagande beräknas kunna ske tredje kvartalet 2022.

Planuppdraget i korthet

På gamla Marbäcks bruk vid Fylleån vill sökande bygga mellan 75 och 80 bostäder, både hyresrätter och äganderätter, med varierat utseende. Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva bostads- och verksamhetsändamål på fastigheterna Marbäck 2:15 och 2:39. Fastigheterna används inte längre för industriändamål.