Bostäder i Simlångsdalen – Breared 2:15 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ungefär 25 nya bostäder i Simlångdalen. Planen ska samtidigt säkerställa att natur- och friluftsvärden upprätthålls och ges ett långsiktigt skydd.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

  • Samråd pågick från den 5 februari till 11 mars 2020.

Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget som sedan ställs ut på granskning.

Detaljplanens område i Simlångsdalen.

Detaljplanens område ligger i naturnära läge i Simlångsdalen.

Planförslaget i korthet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ungefär 25 nya bostäder inom Backenområdet i Simlångsdalen som är utpekat LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Syftet är också att ändra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt.

Detaljplanen ska dessutom säkerställa att natur- och friluftsvärden mellan Brearedssjön och bebyggelsen upprätthålls och ges ett långsiktigt skydd för att tillgodose gällande riksintressen för friluftsliv och naturvård.

Aktuella handlingar