Bostäder i Marbäck – del av Marbäck 2:12

Detaljplanen möjliggör nya bostäder med tillhörande infrastruktur centralt i Marbäck. I planen ingår också uppförande av en förskola/skola samt besöksanläggningar.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Förslag till detaljplan är beslutad den 19 oktober 2021.

Samråd pågick från den 10 november till den 10 december 2021. Kommunen har tagit fram ett förslag till hur planområdet ska kunna se ut i framtiden. Under samrådet samlade vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Detaljplanens område i Marbäck.

Största delen av detaljplanen ligger på fastigheten Marbäck 2:12 som är i privat ägo. Mindre områden för gång- och cykelväg föreslås på fastigheterna Marbäck 1:7 och Marbäck 2:8. Den bebyggda fastigheten Marbäck 2:9 föreslås i sin helhet ingå i planområdet. Även dessa tre fastigheter ägs av privatpersoner.

Illustration över de båda delområdena.

Illustration över de båda delområdena.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger centralt i Marbäck längs Marbäcksvägen. Planen möjliggör nya bostäder med tillhörande infrastruktur. Planförslaget medger också uppförande av en förskola/skola samt besöksanläggningar i vissa delar.

Föreslagna områden binder samman orten, vars bebyggelse nu är uppdelad genom vägar och utspridd i olika grupper. Enfamiljshus (rad-, par- eller kedjehus) och mindre flerbostadshus i en till två våningar föreslås. Den nya bebyggelsen ansluts via gator till väg 647 som går genom samhället. En gång- och cykelväg möjliggörs längs stora delar av väg 647.

Förskola/skola möjliggörs i anslutning till korsningen mellan väg 647 och Bruksvägen, centralt i Marbäck.

Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till platsens natur- och kulturmiljövärden. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram.

Projektering och utbyggnation av den allmänna platsmarken bekostas av exploatören. Anläggningssamfälligheterna GA:1, GA:2 och GA:3 berörs av detaljplanen.

Karta över planområdet