Förskola i Oskarström – Oskarström 5:81

Det finns behov av fler förskolor i Oskarström. Fastigheten Oskarström 5:81 ska prövas
för användningen Skola (förskola) i detaljplan.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 7 september 2021 att ge uppdrag att i detaljplan pröva skoländamål för del av Oskarström 5:81.

Ny detaljplan bör kunna antas senast tredje kvartalet 2023.

Planuppdraget i korthet

Fastigheten Oskarström 5:81 ägs av kommunen och är inte planlagd sedan tidigare. Planuppdraget innebär att pröva området för skoländamål.

Föreslagen användning Skola (förskola) ligger i linje med såväl gällande översiktsplan Framtidsplan 2030 som förslag på ny översiktsplan Framtidsplan 2050. Det går i nuläget inte att se att det skulle föreligga ett behov av miljökonsekvensbeskrivning.

Planarbetet behöver ta hänsyn till de bostadsområden som på lång sikt förväntas byggas i södra Oskarström, både avseende matning av biltrafik till framtida bostadsområden och en cykelväg utmed Gamla Nissastigen.