Bostäder i Oskarström – Koltrasten 3

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning av bostäder med inslag av centrumverksamhet i Oskarströms centrum.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Detaljplanen var ute på samråd från den 17 februari till den 17 mars 2021.

Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget som sedan ställs ut på granskning.

I centrala Oskarström planeras för flerbostadshus på fastigheten Koltrasten 3.

I centrala Oskarström planeras för flerbostadshus på fastigheten Koltrasten 3.

Planförslaget i korthet

På fastigheten planeras för flerbostadshus i varierande höjd. I markplan avses i mindre omfattning även handel, service och kontor kunna inrymmas.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa en kulturhistorisk anpassning till befintlig miljö.

Handlingar

Karta över planområdet