Bostäder i Oskarström – Åsen 15

En sökande vill kunna använda fastigheten för bostadsändamål.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 9 februari 2021.

Antagande beräknas kunna ske senast första kvartalet 2024.

Planförslaget i korthet

En sökande vill kunna använda fastigheten Åsen 15 för bostadsändamål. Åtgärden strider mot gällande detaljplan som enbart tillåter vård, närmare preciserad som ålderdomshem.

Projektet ligger i linje med kommunens ambitioner om förtätning och utveckling i serviceorterna och objektet finns medtaget i bostadsförsörjningsprogrammet för planläggning 2021–2025.

Karta över planområdet