Bostäder i Steninge – del av Bögesgård 1:33 (tidigare 1:25)

En sökande vill bygga ett 60-tal villor och parhus öster om och i anslutning till befintlig bebyggelse i Steninge. Planen är avbruten och området kommer fortsatt att användas som jordbruksmark.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Avbruten
  3. Samråd
  4. Granskning
  5. Antagande och eventuellt överklagande
  6. Laga kraft

Aktuell information

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt 1 mars 2022 att avbryta arbetet med ny detaljplan för del av Bögesgård 1:33. Det innebär att området fortsatt kommer användas som jordbruksmark.

I den avbrutna detaljplanen föreslogs att 60 kustnära villatomter skulle byggas. Detaljplanen avbryts på grund av två anledningar. Den ena anledningen är att detaljplanen inte lyckats ange en hållbar lösning för dagvattensförsörjningen i området. Den andra anledningen är att kommunen bedömer att detaljplanen i ett senare skede kan komma att överklagas. Detta eftersom bebyggelse på platsen potentiellt strider mot riksintressena om högexploaterade kuster och rörligt friluftsliv.

Planförslaget i korthet

En sökande vill bygga ett 60-tal villor och parhus öster om och i anslutning till befintlig bebyggelse i Steninge.

Karta över planområdet