Bostäder i Särdal – del av Särdal 8:7

Ingress saknas.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 17 mars 2020.

Antagande beräknas kunna ske fjärde kvartalet 2023.

Planförslaget i korthet

Text saknas.

Karta över planområdet