Bostäder i Haverdal – del av Haverdal 27:1 och 18:53

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av fler bostäder i Haverdal.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

  • Detaljplanen var ute på samråd 15 oktober–12 november 2020.
  • Förslaget var ute på granskning 4–25 februari 2022.
Grönyta där de nya bostäderna i Haverdal planeras byggas.

Här är det tänkt att det ska byggas nya bostäder i Haverdal.

Planförslaget i korthet

Planförslaget medger åtta till nio nya friliggande enbostadshus med högsta tillåtna nockhöjd om sju meter. Minsta fastighetsarea begränsas till 1 100 kvadratmeter i planområdets östra del, till 1 000 kvadratmeter i planområdets norra och västra del, och till 1 400 kvadratmeter i planområdets sydöstra del. Andel bebyggd mark begränsas till 20 % av fastighetsarea, dock högst 250 kvadratmeter respektive 280 kvadratmeter.

Två mindre markområden i detaljplanen reserveras för gemensamhetsanläggningar för utfarts- och räddningsvägar samt uppställningsplatser för sopkärl. Yta för fördröjningsmagasin för dagvatten säkras utmed Laxavägen på allmän plats natur i planområdets södra del.

Handlingar

Karta över planområdet