Utökad byggnadshöjd – Getinge-Brogård 1:247

Planuppdraget innebär att ändra gällande detaljplan för att kunna bygga ett äldreboende i två plan på fastigheten Getinge-Brogård 1:247.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 12 november 2019.

I dagsläget finns ingen beräknad tid för samråd.

Antagande kommer ske senare än först beräknat.

Planuppdraget i korthet

Det finns behov av ett nytt äldreboende med 40 platser i Getinge till år 2025. Kommunens fastighet Getinge-Brogård 1:247 lämpar sig väl för ett särskilt boende men byggrätten är begränsad till ett plan. Omgivande bebyggelse kan däremot uppföras i två eller tre plan.

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva en ändring för att kunna bygga äldreboendet i två plan på fastigheten Getinge-Brogård 1:247.