Bostäder i Kvibille – del av Kvibille 21:1

Huvudsyftet med detaljplanen är att kunna bygga 40–60 nya bostäder i ett centrumnära läge i Kvibille. Bostäderna får nära till service, kommunikationer och rekreation. I planen tas hänsyn till kulturmiljö- och landskapsbildsvärden.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Samråd pågick från den 23 september till 21 oktober 2019.

Just nu finns ingen beräknad tid för granskning av detaljplanen.

Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget som sedan ställs ut på granskning.

Planområdet i Kvibille.

Inom planområdet i Kvibille planeras för 40–60 nya bostäder.

Planförslaget i korthet

Planförslaget möjliggör ett bostadsområde med fyra olika hustyper: friliggande villor, parhus, radhus och flerbostadshus.

I ett av kvarteren skapas också möjlighet för att bygga förskola för att möta upp ett framtida behov av fler förskoleplatser på orten.

Holmens gränd föreslås användas som matargata till tillkommande bostadsområde med två in- och utfarter. Harplingevägen söder om området förelås att användas som gång- och cykelväg.

Planområdet kopplas ihop med befintligt bostadsområde i den sydvästra delen med gång- och cykelvägar genom naturområde. I naturområde föreslås även att dagvattendam anläggs.

Handlingar