Bostäder i Getinge – Getinge 17:2

En sökande vill komplettera befintlig bostadsbebyggelse med två huskroppar i fem våningar och cirka 50 lägenheter.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 12 januari 2021.

Antagande beräknas kunna ske senast första kvartalet 2024.

Planförslaget i korthet

En sökande vill komplettera bostadsbebyggelsen med två huskroppar i fem våningar och cirka 50 lägenheter på fastigheten Getinge 17:2.

Åtgärden strider mot garageändamål och byggnadshöjd i gällande detaljplan. Projektet innebär en förtätning av centrala Getinge i linje med intentionerna i översiktsplanen. Objektet finns också medtaget i bostadsförsörjningsprogrammet för planläggning under perioden 2021–2025.

Karta över planområdet