Bostäder i Getinge – Eskilstorp 2:4 med flera fastigheter

Området föreslås inrymma runt 200 bostäder i blandade former, både mindre flerbostadshus i väster, radhus och friliggande villor.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge positivt planbesked den 27 mars 2018.

Samråd beräknas kunna ske tidigast kvartal ett 2023.

Antagande beräknas kunna ske senast fjärde kvartalet 2023.

Planförslaget i korthet

Området föreslås inrymma runt 200 bostäder i blandade former, både mindre flerbostadshus i väster, radhus och friliggande villor. Området har ett strategiskt läge med närhet till en framtida tågstation och det ligger i anslutning till ett gång- och cykelstråk som kopplar samman Getinge centrum med en ny station. Vid planering av området bör ges förutsättningar för verksamheter, service och aktiva bottenvåningar så att en känsla av trygghet skapas längs stråket.