Utveckling av Söndrum centrum – service och bostäder

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Söndrum centrum där funktionen som centrumnod stärks. Här planeras bland annat en torgyta samt fler servicelokaler och bostäder. Planområdet omfattar fastigheterna Eketånga 3:205 samt del av Eketånga 3:1, 3:2, 3:113, 3:204, 3:205 och 6:12.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 15 december 2020.

Detaljplanen är överklagad och en första prövning av överklagandet görs av mark- och miljödomstolen. Domstolen fastställer eller upphäver antagandebeslutet.

Visionsbild som visar hur den nya vårdcentralen i Söndrum är tänkt att se ut. Grå byggnad i fyra våningar med stora fönsterpartier.

MTA vill uppföra en ny vårdcentral i Söndrum centrum. Så här är den tänkt att se ut.

Visionsbild som visar en byggnad i ljust tegel i fyra våningar och en indragen våning.

Riksbyggen vill bygga 15 bostadsrätter i Söndrum centrum.

Planförslaget i korthet

  • Söndrum centrum utvecklas som mötesplats. Ett nytt torg kommer att utgöra navet i centrumnoden.
  • Servicefunktionen stärks genom att det skapas flera byggrätter för centrumändamål, dels i bottenvåningen i ett nytt hus vid det nya torget och dels i en större byggrätt väster om den befintliga dagligvarubutiken.
  • Centrumnoden ska uppmärksammas bättre av förbipasserande. Detta görs dels genom utformningen av den offentliga platsen, med nytt torg och upprustad park, och dels genom högre hus än den omgivande bebyggelsen. Det ska byggas ett hus i fyra våningar plus en indragen våning för att markera torget. Övriga nya hus blir i tre våningar plus en indragen våning.
  • Detaljplanen innebär att fyra nya flerbostadshus kan uppföras, som tillsammans rymmer drygt 55 lägenheter. Dessa kompletterar och breddar bostadsutbudet i Söndrum, med hyresrätter och tillgängliga bostäder för äldre.
  • Trafiksituationen förbättras för fotgängare och cyklister. Nya cykelvägar knyter ihop centrumnoden med befintligt cykelvägnät.

Planområdet omfattar fastigheterna Eketånga 3:205 samt del av Eketånga 3:1, 3:2, 3:113, 3:204, 3:205 och 6:12. Detaljplanen berör även gemensamhetsanläggningen Eketånga ga:17 som förvaltas av Söndrums centrala vägförening.

Detaljplanen går i linje med översiktsplanen.

Handlingar

Karta över planområdet