Utveckling av hotellverksamhet -

Vindbryggan 3

Hotell Norre park i centrala Halmstad vill utöka sin verksamhet. Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva hotalländamål på fastigheten Vindbryggan 3.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 4 februari 2020.

Samråd beräknas kunna ske andra kvartalet 2021.

Antagande beräknas kunna ske senast andra kvartalet 2022.


Planuppdraget i korthet

Sökande vill utveckla den hotellverksamhet som funnits på fastigheten sedan 1960-talet. Hotellet ska utökas med fler rum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. De planerade byggplanerna strider mot gällande detaljplan när det gäller byggnadshöjden och antalet våningar och det behövs därför en ny detaljplan.