Utökning av byggrätt för biltvätt – Halmstad 10:34 med flera

Planuppdraget innebär bland annat att i detaljplan pröva utökning av byggrätt på OKQ8:s verksamheten på Sannarp i Halmstad. Företaget vill utveckla anläggningen med en ny biltvätt.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 8 september 2020.

Antagande beräknas kunna ske senast fjärde kvartalet 2022.

Planuppdraget i korthet

Uppdrag innebär att i detaljplan pröva drivmedelsförsäljning på de del av fastigheten Halmstad 10:1 samt utökad byggrätt på fastigheten Halmstad 10:34.