Utökning av bostäder – Biet 5

På fastigheten Biet i centrala Halmstad vill en sökande utöka antalet bostäder med 70 lägenheter.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 23 mars 2021.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 17 augusti 2021 att utöka planområdet med fastigheten Biet 3.

Antagande beräknas kunna ske senast tredje kvartalet 2023.

Planuppdraget i korthet

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva bostads- och centrumändamål på fastigheten Biet 5 med flera i centrala Halmstad.

Sökande vill förtäta med 70 hyreslägenheter på fastigheten genom dels ny- och påbyggnad dels genom att inreda vindsvåningar.