Utökad byggnadshöjd på Vallåsskolan – Valnöten 1

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva utökad byggnadshöjd för nybyggnad av Vallåsskolan.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 1 oktober 2019.

Just nu finns ingen beräknad tid för samråd.

Antagande kommer ske senare än först beräknat.

Planuppdraget i korthet

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva en ändring av gällande plan för kvarteret Valnöten 1, som rymmer Vallåsskolan.

För att kunna bygga nya Vallåsskolan behöver detaljplanen ändras så att den medger en högre byggnadshöjd. Förslaget innebär att det blir möjligt att bygga trevåningshus, där högsta byggnadshöjd är tolv meter istället för dagens tvåvåningshus där högsta bygghöjd är nio meter.