Större skolområde vid Kristinehedsgymnasiet på Vallås – Vallås 1:1

Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 7 juni 2022.

Den detaljplaneprocess för skoländamål på fastigheten Skedala 1:11 som pågått avbröts samtidigt eftersom det under samrådsskedet uppdagats att platsen innebär risk för översvämning och buller. Vallås 1:1, som inte omgärdas av samma risker, kommer att prövas för samma skoländamål som Skedala 1:11.

Planförslaget i korthet

Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av skolområdet på fastigheten. Tanken är att ett byggymnasium ska uppföras på området. Byggprogrammet, som för närvarande huserar på Kattegattgymnasiet, kan då flyttas hit istället.

Fastigheten Vallås 1:1, som ligger på en höjd söder om Kristinehedsgymnasiets huvudbyggnad.

I det nya planuppdraget ska platsens dagvattensituation, naturvärden, bullernivåer och kopplingen till Kristinehedsgymnasiet utredas närmare.