Större skolområde vid Kristinehedsgymnasiet på Vallås – Skedala 1:11

Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Detaljplanen var ute på samråd från den 16 mars till den 13 april 2021.

Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget som sedan ställs ut på granskning.

Flygfotografi med en markering som visar var det aktuella planområdet ligger

Flygfoto med det aktuella planområdet markerat

Planförslaget i korthet

Planområdet är beläget cirka 3,5 kilometer från Halmstad centrum och är en del av fastigheten Skedala 1:11. Det begränsas av Halmstad-Nässjö-banan i norr, fastigheterna Vallås 1:5 i öster, Vallås 1:1 med Vallås 1:6 i söder och av Kornhillsvägen i väster. Planområdet är idag inte planlagt och omfattar cirka 12 600 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av skolområdet på fastigheten. I planområdet finns redan Kristinehedsgymnasiet med fordonsprogrammet och en rest av Kristineheds säteri. Närmast järnvägen finns en obebyggd yta som även den kan användas för skolverksamhet. Tanken är att ett byggymnasium ska uppföras på området mellan nuvarande skolbyggnader och Halmstad-Nässjö-banan. Byggprogrammet, som för närvarande huserar på Kattegattgymnasiet, kan då flyttas hit istället.

Handlingar

Karta över planområdet