Södra infarten, etapp 2 – del av Halmstad 2:16 mfl

Huvudsyftet med detaljplanen är att förbättra transportinfrastrukturen i sydöstra Halmstad genom att koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Detaljplanen var ute på samråd från den 15 januari till den 19 februari 2021.

Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget som sedan ställs ut på granskning.

Detaljplanen beräknas kunna antas senast 2022, fjärde kvartalet. Slutdatum har skjutits fram på grund av utdragen dialog med Trafikverket.

Visionsbild som visar hur Södra infarten kommer att se ut när projektet är klart.

Visionsbild som visar hur Södra infarten kommer att se ut när projektet är klart.

Planförslaget i korthet

Planområdet är drygt 15 hektar och ligger i Halmstads sydöstra delar, ungefär två kilometer från centrala Halmstad. Området omfattar Södra infartens huvudsträckning utmed Västkustbanan, från Montörgatan till Stålverksgatan.

Syftet med detaljplanen är att:

  • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen
  • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad
  • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods
  • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.

Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg och öka möjligheterna till att skapa en stadsomvandling i området runt högskolan och industriområdena Larsfrid och Villhelmsfält.

Handlingar

Karta över planområdet