Patrikshills annex – Bagaren 11

På sikt beräknas Patrikshills annex kunna rymma 25 hyreslägenheter. Detaljplanen för fastigheten Bagaren 11 innebär att den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden förses med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Planen var på samråd mellan den 12 maj och 9 juni 2021. Synpunkter som kom in under samrådet har sammanställts och kommenterats i nedan samrådsredogörelser.

Förslaget var ute på granskning 14 december 2021 – 17 januari 2022.

Detaljplanen beräknas kunna antas senast andra kvartalet 2022.

Ändamål bostäder och kontor

Syftet med detaljplanen är att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Patrikshills annex genom rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser. Syftet med planläggningen är även att ändra tillåten användning från allmänt ändamål till bostäder och kontor.

Kommunens intention är att sälja fastigheten till en stiftelse som har som ändamål att förvalta och hyra ut lägenheter till äldre som har det sämre ställt ekonomiskt. Hyrorna ska vara lägre än andra liknande lägenheter i Halmstad. Efter renovering och ombyggnation beräknas byggnaden kunna inrymma cirka 25 lägenheter.

Översvämningsrisk utreds

Planområdet har tidigare ingått i en större detaljplan för hela kvarteret Bagaren som var på samråd 2016. Efter samrådet har kommunen avvaktat med fortsatt planarbete, bland annat för att invänta en utredning och ställningstaganden kring översvämningsrisker till följd av klimatförändringar.

Ju längre tiden går utan att byggnaden är i bruk desto större är emellertid risken för att byggnadens skick försämras och därmed att dess kulturhistoriska värden påverkas negativt. Kommunen har därför valt att gå vidare med en planläggning för fastigheten Bagaren 11 – Patrikshills annex, men i övrigt fortsätta avvakta planarbetet beträffande resterande delar av kvarteret.