Österskans – Österskans 1 med flera

Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en offentlig mötesplats samt saluhall, hotell, konferens och restaurang på Österskans i centrala Halmstad.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Detaljplanen var ute på samråd från den 16 juni till den 15 september 2020.

Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget.

Granskning, då det ges en ny möjlighet att lämna synpunkter på det omarbetade planförslaget, planeras till kvartal juni 2022. Antagande av planen kan ske tidigast kvartal ett 2023.

Hotell på Österskans sett från Österbro

Hotellets fasad sett från Österbro.

Planförslaget i korthet

Syftet med detaljplanen är att planlägga för en väl gestaltad utformning av Österskans i centrala Halmstad som omfattar offentlig mötesplats, saluhall, hotell, konferens och restaurang. Detaljplanen syftar också till att säkerställa ett bevarande av befintliga kulturhistoriska värden på platsen. Även stråket längs Nissans strand säkerställs som en allmän tillgänglig yta med fortsatt tillgång till vattnet.

I dag är området planlagt för bussterminal. Österskans funktion som bussterminal upphörde vid årsskiftet 2017/2018.

Området planeras att omvandlas till en central mötesplats med människan i fokus. Den nya byggnaden som uppförs på fastigheten Österskans 1 ska på grund av sitt strategiska läge ägnas särskild omsorg och utföras med hög arkitektonisk kvalitet gällande materialval och detaljeringsnivå. Den föreslagna byggnaden placeras på det som i dag är asfalterad trafikyta.

Handlingar