Ny skola i Snöstorp – del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1

Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt att bygga en ny grundskola samt en ny idrottshall med gymnastikdel i Snöstorp. Syftet med detaljplanen är även att säkra tillfart till skolan och trygga gång- och cykelvägar till och från skolan.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Detaljplanen var ute på samråd från den 11 mars till den 8 april 2021.

Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget som sedan ställs ut på granskning.

Preliminär tidplan

  • Granskning beräknas kunna ske mot sommaren 2022.
  • Antagande beräknas kunna ske senast årskiftet 2022/2023.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger i västra delen av Snöstorp, cirka 3,2 km öster om Halmstad centrum.

Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt att bygga en ny grundskola samt en ny idrottshall med gymnastikdel här. Syftet är också att säkra tillfart till skolan samt trygga gång- och cykelvägar till och från skolan. Tanken är att det ska bli en skola för årskurs 4—9 med plats för cirka 625 elever. Skolans upptagningsområde är Snöstorp och delar av Andersbergsområdet.

Fastigheten är idag planlagd som parkmark. En viktig målsättning i planförslaget är därför att skolan passas in och utformas som en naturlig del av området. Det föreslås att skolan byggs i två till tre våningsplan, detta för att samla de gröna ytorna och spara så mycket av befintlig park som möjligt.

Befintliga ledningar och närliggande motorväg som påverkar området med buller är saker som också ställer krav på anpassning och är styrande för skolans placering och utformning.

Handlingar

Virtuell 3D-tur

Här kan du ta en virtuell 3D-tur i området och se en möjlig utformning av den nya skolan, idrottshallen, cykelvägar, avsläppningszon, dagvattenhantering och entrétorg. Om du öppnar sidan i din mobiltelefon kan du se området i VR. Det du behöver är ett par VR-glasögon för mobil, sedan är det är bara att växla till VR-mode i menyn.

Karta över planområdet