Ny bro över Nissan vid Slottsmöllan, bostäder och centrum – Halmstad 9:14 med flera

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny bro för bil-, gång- och cykeltrafik över Nissan. Preliminär tid för uppstart av brobygge är tidigast hösten 2021 för att vara klart någon gång hösten 2023.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 15 januari 2019.

Preliminär tidsplan:

  • Samråd andra kvartalet 2021
  • Granskning tredje kvartalet 2021
  • Antagande fjärde kvartalet 2021

Planuppdraget i korthet

Behovet av en ny bro i området har sin grund i en ökad mängd trafik på sträckan som den befintliga bron inte är anpassad för. Nuvarande bro har också en begränsad framkomlighet och är en otrygg trafikmiljö, speciellt för oskyddade trafikanter. Det beror på att bron byggdes när trafiksituationen såg helt annorlunda ut än i dag. Ett ytterligare skäl till att kommunen vill bygga en ny bro är att den befintliga bron inte ägs av kommunen. Vi vill därför, med den nya bron, säkerställa att det finns en allmänt tillgänglig, trafiksäker bro i området även i framtiden.

Förutom en ny bro över Nissan ingår även byggnader inom Slottsmöllans område, det som kallas Ladugårdsområdet, i arbetet med detaljplanen. Vi utreder om det går att använda de befintliga byggnaderna för något annat ändamål än vad som gör idag, till exempel bostäder eller kontor.