Ny ambulansstation – Halmstad 9:80 med flera

Det finns behov av en ny ambulansstation som är placerad nära E6 och andra stora vägar som underlättar utryckning. Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva om fastigheten Halmstad 9:80 med flera är lämplig för en ny ambulansstation.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 9 juni 2020.

  • Samråd beräknas kunna ske tredje kvartalet 2021.
  • Antagande beräknas kunna ske senast andra kvartalet 2023.

Planuppdraget i korthet

Region Halland är i stort behov av en ny ambulansstation som är placerad nära E6 och andra stora vägar som underlättar utryckning. Nu har en lämplig plats hittats intill Tegelbruket, vid korsningen Sofiebergsvägen och Norra infartsleden, på fastigheten del av Halmstad 9:80 med flera fastigheter.

I planuppdraget ingår att i detaljplan pröva platsen för i huvudsak vårdändamål. Den befintliga gång- och cykelvägen i området ska också säkerställas för allmänheten.

Det nya planuppdraget innebär att det tidigare detaljplanearbete för Kårarp 1:15, som tidigare pekats ut som en bra plats för ambulansstationen, avbryts. Den platsen anses inte längre vara lämplig då vattenskyddsområdet för Prästjordens vattentäkt utökats.