Kulturhuset Najaden – Bogserbåten 1

Fastigheten på Söder i Halmstad ska i detaljplan prövas för vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 17 mars 2020.

Antagande beräknas kunna ske första kvartalet 2024.

Planuppdraget i korthet

Fastigheten Bogserbåten 1 på Söder är avsedd för industriändamål. I detaljplan ska vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal nu prövas. Verksamheter som i dag huserar i de befintliga byggnaderna på fastigheten bedöms ligga i linje med den långsiktiga utvecklingen för området och har tillfälligt bygglov fram till 2025.

I den nya detaljplanen ska särskilt frågor kring översvämningsrisker och framtida trafikbuller utredas.