Jutagårds förskola – Eketånga 3:230 med flera

Detaljplanen ska möjliggöra fler förskoleavdelningar på Jutagårds förskola i Söndrum.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Detaljplanen var ute på samråd 25 september till 6 november 2017.

Planarbetet är förnärvarande pausat och någon tidsplan för när planarbetet återupptas finns inte i dagsläget.

Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Jutagårds förskola i Söndrum.

Jutagårds förskola har i dag två avdelningar.

Planförslaget i korthet

Kommunen vill utöka Jutagårds förskola i Söndrum från två till fyra avdelningar. Förslaget innebär att cirka 1 710 kvadratmeter mark, som i dag är planlagd som allmän plats, park, istället planläggs för förskola, samlingslokaler och kontor.

Byggnaden får uppföras i två våningar.

Karta över planområdet