Industri, verksamhet och besöks­anläggning norra Villmanstrand – del av Fyllinge 20:393

För att möta efterfrågan på verksamhetsmark i Halmstad prövas området i norra Villmanstrand för verksamhet, industri och besöksanläggning.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 8 december 2015.

Beslut om samråd planeras till fjärde kvartalet 2022. Arbetet är försenat på grund av utökat utredningsbehov kring trafiklösning och hantering av PFAS.

Planuppdraget i korthet

Det finns ett stort behov av att planlägga nya verksamhetsområden i Halmstads kommun. Efterfrågan från olika företag på mark för nyetablering eller utökning av befintlig verksamhet är stor. Kommunen undersöker därför om det är lämpligt att planlägga aktuellt område för att tillåta verksamheter, industri och besöksanläggningar.

Just nu pågår arbete med att ta fram utredningar. Till exempel undersöks arkeologi, dagvattenhantering, naturvärden, risker kopplat till farligt gods med mera. Utifrån resultatet arbetas sedan ett första förslag fram som det kommer finnas möjlighet att tycka till om under samrådstiden. Samråd planeras genomföras under fjärde kvartalet 2022.