Industri, verksamhet och besöks­anläggning norra Villmanstrand – del av Fyllinge 20:393

För att möta efterfrågan på verksamhetsmark i Halmstad prövas området i norra Villmanstrand för industri och verksamhet. Fastigheten planläggs också för att kunna ha ett äventyrsland i området.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 8 december 2015.

Just nu finns ingen beräknad tid för när samråd kan ske.

Planuppdraget i korthet

Det finns ett stort behov av att planlägga nya verksamhetsområden i Halmstads kommun. Efterfrågan från olika företag på mark för nyetablering eller utökning av befintlig verksamhet är stor. Området i norra Villmanstrand pekas i den nuvarande översiktsplanen, Framtidsplan 2030, ut som ett eventuellt framtida verksamhetsområde. Men då det tidigare utpekade verksamhetsområdet i Kårarp fick avbrytas med hänsyn till Prästjordens vattentäkt, finns behov av att reda nu i detaljplan pröva området i norra Villmanstrand för industri och verksamhet.

I det område i Söndrum där Äventyrslandet i dag ligger är i översiktsplanen utpekat som bostäder. Därför prövas också besöksanläggning i detaljplanen för att i framtiden kunna ha ett äventyrsland i norra Villmanstrand.