Industri, lager och hantverk på Vrangelsro - del av Vrangelsro 1:1

En sökande vill planlägga en del av jordbruksfastigheten Vrangelsro 1:1 för industri, lager och hantverk. Planarbetet är dock pausat i väntan på att gränsdragningen för Prästjordens vattentäkt som ligger i närheten ska bli klar.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge positivt planbesked den 16 november 2015.

Planarbetet är vilande i väntan på förslag på nya gränser för närliggande vattenskyddsområde.

Planuppdraget i korthet

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva om fastigheten på Vrangelsro kan planläggas för industri, lager och hantverk. I dag är det en jordbruksfastighet på en del av området.

I närheten av fastigheten finns Prästjordens vattentäkt, som är ett av Halmstads viktigaste vattenskyddsområden. I väntan på att gränsdragningen för skyddsområdet för vattentäkten ska bli klar är planarbetet för del av Vrangelsro 1:1 pausat.