Industriändamål prövas på Halmstad 10:8

En förfrågan om att få etablera en ny anläggning för bilåtervinning på Sannarp i Halmstad har kommit in till kommunen. Planuppdraget innebär att pröva industriändamål på fastigheten Halmstad 10:8.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 12 januari 2021.

Antagande av ny detaljplan beräknas kunna ske senast fjärde kvartalet 2022.

Planuppdraget i korthet

Fastigheten Halmstad 10:8 ägs av kommunen är och är en del av det som tidigare var vattenverkstomten på Sannarp. I den aktuella detaljplanen är den planlagd för vattenverk. Halmstad 10:8 gränsar till andra industrifastigheter. I söder skiljs den från skolorna och idrottsområdet på Sannarp av ett grönområde.

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva fastigheten för industriändamål. Efterfrågan på mark för verksamheter är stor i Halmstad och kommunen har brist på planlagd industrimark.