Högskoleområdet i Halmstad – Fanborgen 3 med flera

Högskolan i Halmstad i Halmstad vill tillsammans med fastighetsägare utveckla högskoleområdet.

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 8 november 2016.

Samråd beräknas kunna ske andra kvartalet 2021.

Planuppdraget i korthet

Högskolan i Halmstad har tillsammans med fastighetsägare i området tagit fram ett gemensamt förslag för hur de vill utveckla högskoleområdet. Förslaget innebär bland annat att de återanvänder de gamla industrilokalerna i området, skapar en ny campuspark, och förtätar med bostäder i området. Förslaget innebär även att Kårhuset rivs och att kvartersstrukturen förändras, vilket påverkar gators sträckning i området.

Förslagen ska nu i detaljplan prövas för fastigheten Fanborgen 3 med flera.