Halmstads hamnområde

För att kunna utveckla hamnområdet krävs en ny detaljplan. Den nya planen förväntas kunna antas senast hösten 2023.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 29 september 2020.

Den nya detaljplanen beräknas kunna antas senast tredje kvartalet 2023.

Planuppdraget i korthet

För att kunna utveckla hamnområdet och anpassa markanvändning och anslutningar i vägnät och järnväg i hamnen efter nya förutsättningar krävs en ny detaljplan.

Sedan den nuvarande detaljplanen vann laga kraft 2015 har förutsättningarna för hamnområdet förändrats. Etableringen av Stena Lines färjeterminal är ett exempel, ett annat är Trafikverkets utredning av spåranslutning till och från Halmstads hamn, där Trafikverket drar slutsatsen att heltåg till hamnen både från norr och söder är bästa lösningen.

Karta över planområdet