Halmstad resecentrum etapp 3 – Halmstad 2:19 med flera

Planuppdraget innebär att möjliggöra för den tredje etappen av Resecentrum i Halmstad.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 22 augusti 2017.

Planuppdraget i korthet

Resecentrum samlar tåg- och busstrafiken på samma plats i Halmstad och underlättar bland annat byten för resenärerna. Etapp ett och två är färdigställda. Etapp tre återstår.

I etapp tre ska bangården byggs om och får bredare plattformar. Det byggs en passage under spåren för att skapa säkrare gångvägar till plattformarna. Dessutom byggs en ny resecentrumbyggnad.

För etapp tre krävs nationell finansiering. Halmstads kommun finns med i den nationella planen som beslutades av regeringen den 4 juni 2018. Det är ännu inte fastställt när etapp 3 kan byggas ut.

I etapp tre ingår:

  • Bred gångpassage under järnvägsspåren.
  • Ombyggd bangård med bredare perronger med plats för trappa och hiss.
  • Ny byggnad med service och väntytor som ersätter den nuvarande järnvägsstationen.
  • Fler cykelparkeringar.
  • Parkeringshus för pendelparkering.

Halmstads kommun planerar Resecentrum i samarbete med Hallandstrafiken, Trafikverket, Region Halland och Jernhusen.