Förskola i Halmstad – Halmstad 3:22 med flera

På Rotorp föreslås en detaljplan ändras så att en tillfällig förskola kan bli permanent.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 25 april 2017.

Antagande beräknas kunna ske senast fjärde kvartalet 2023.

Planförslaget i korthet

På fastigheten Aralian 1 finns en befintlig förskola, Kimbogårdens förskola. Med anledning av det akuta behovet av förskoleplatser har också en tillfällig förskola placerats i anslutning till denna på fastigheten Halmstad 3:22.

Behovet av permanenta förskoleplatser är fortsatt stort och kommunledningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att i detaljplan pröva att utöka förskolan permanent.

Karta över planområdet