Förskola i centrala Halmstad – Experten 8

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 28 september 2021.

Planförslaget i korthet

Fastigheten Experten 8 har haft ett tillfälligt bygglov för förskoleverksamhet. Nu har den maximala tiden för tillfälligt bygglov, 15 år, löpt ut. Sökanden har begärt planbesked för skol- och bostadsändamål.

Förskolan är centralt belägen där efterfrågan på förskoleplatser är hög.

Byggnadsnämnden bedömde att en mindre förskola är ett lämpligt komplement till det bostadsändamål som finns i detaljplanen och har därför gett permanent bygglov. Dock har det bygglovet överklagats och upphävts av Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Deras beslut har dock inte vunnit laga kraft utan kan överklagas.

För att pågående förskoleverksamhet ska kunna bedrivas krävs ett gällande bygglov. För det krävs antingen att Mark- och miljödomstolen godkänner det bygglov som utfärdats av byggnadsnämnen eller att detaljplanen ändras.

Karta över planområdet