Folkparken i Halmstad – del av Halmstad 10:10 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av Folkparken för att kunna bygga bostäder och utveckla befintlig förskola samtidigt som kulturmiljön i parken skyddas och bevaras. I planen säkerställs parkens gröna värden och området ska fortsatt vara tillgängligt för allmänheten.

Här befinner sig planen i planprocessen

 1. Uppdrag
 2. Samråd
 3. Granskning
 4. Antagande och eventuellt överklagande
 5. Laga kraft

Aktuell information

 • Planen antogs fjärde kvartalet 2021.
 • Detaljplanen är överklagad och en första prövning av överklagandet görs av mark- och miljödomstolen. Domstolen fastställer eller upphäver antagandebeslutet.
Vy över detaljplaneområdet Folkparken

I Folkparken planeras för bland annat bostäder.

Planförslaget i korthet

Detaljplanen ska möjliggöra en omvandling av Folkparken som innebär en förtätning med bostäder, en möjlig utveckling av befintlig skolverksamhet och en flexibel markanvändning för framtida behov. Vidare är syftet även att skydda och bevara kulturmiljön inom parkområdet samt att säkerställa parkens gröna värden och områdets tillgänglighet för allmänheten.

Förslaget innebär:

 • byggande av bostäder
 • utveckling av befintlig förskola
 • skydd och bevarande av kulturmiljö
 • säkerställande av parkmiljön
 • att området är fortsatt tillgängligt för allmänheten

Kulturhuset kan bevaras eller rivas

Hur mycket bostäder som kan byggas i området beror på om Kulturhuset bevaras eller rivs, förslaget till detaljplan medger båda alternativen. Om Kulturhuset är kvar kan maximalt tre punkthus med sju till nio hela våningar, byggas på den yta som i dag är asfalterad i Folkparken, om Kulturhuset rivs kan det byggas maximalt fem punkthus med fem till nio hela våningar.

Flera kulturhistoriska byggnader bevaras

Flera av de kulturhistoriska byggnaderna i området föreslås bevaras. Det gäller polketten, chefsbostaden, tegelfontänen och portalen. De skyddas i planen med varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

Folkparken rymmer i dag en förskola. Området görs flexibelt för skoländmål som medger både utökning av befintlig förskola alternativt att området i framtiden kan användas för skola eller vårdverksamhet.

Lekplats och boulebanor

Centralt i planen är parkmiljön. Folkparken planläggs som park i södra och västra delen. Där ryms lekplats och boulebanor. En damm för fördröjning av dagvatten tillåts i parkens nordöstra del.

In och utfart till Folkparken kommer att ske från Furuvägen i den befintliga öppningen i allén. Besöksparkering för bostäder tillåts på de ytor som i dag är till för parkering, boendeparkering ska ske i parkeringsgarage under mark, undantag för handikapparkering.