Bostäder vid Bäckagårds sjukhem i Halmstad – Termometern 1

En sökande vill i framtiden kunna komplettera med bostäder kopplat till befintliga verksamheter.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge positivt planbesked den 22 mars 2016.

Planarbetet har ej påbörjats på grund av förhandlingar med exploatören och tidplanen är därmed förskjuten.

Planförslaget i korthet

En sökande vill i framtiden kunna komplettera med bostäder kopplat till befintliga verksamheter på fastigheten Termometern 1.

Karta över planområdet