Bostäder på Sofieberg – Halmstad 7:44–46

Sökande vill bygga cirka 180 bostäder norr om Sofieberg.

Här befinner sig planen i planprocessen

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 29 september 2020.

Antagande beräknas kunna ske senast tredje kvartalet 2024.

Planförslaget i korthet

Sökande kom in med begäran om planbesked för ett område med blandad bostadsbebyggelse om totalt cirka 180 bostäder. Området saknar detaljplan.

Förfrågan om planbesked är förenligt med intentionerna i kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram samt den översiktliga planutredning för området norr om Sofieberg som kommunen tagit fram.

Karta över planområdet

Området benämns H13a i kartan.