Bostäder på Rotorp i Halmstad – Del av Halmstad 3:20

HFAB har efterfrågat lämplig mark för att bygga tillgängliga hyreslägenheter som komplement till de hyreslägenheter som finns på Rotorp idag.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 9 maj 2017.

Antagande beräknas kunna ske senast 2023, fjärde kvartalet.

Planförslaget i korthet

HFAB har efterfrågat lämplig mark för att bygga tillgängliga hyreslägenheter som komplement till de hyreslägenheter som finns på Rotorp idag.

Enligt "Handlingsprogram för bostadsförsörjning" planeras under innevarande period såväl en komplettering av HFAB:s bebyggelse som ytterligare ett mindre förtätningsobjekt på väster. Det studerade området på Rotorp ligger mellan den gamla banvallen och bebyggelsen söder om denna vid Kringelängsvägen med flera gator.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att utredningsområdet klarar en förtätning med bostadsbebyggelse och förordar ett alternativ med enbart bostäder då en kombination med förskola i detta område innebär alltför få bostäder. Förvaltningen föreslår därför att bostäder prövas i en ny detaljplan för området.

Karta över planområdet